Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De facturen zijn contant te betalen bij levering van de bestelde goederen.
  2. De aangerekend prijzen zijn deze die van kracht zijn op de dag van ondertekening van de bestelbon waarbij er telkens een voorschot van 45 % zal gevraagd worden.
  3. Verbreking van de overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de klant van 30 %.
  4. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoop noch betaling van vergoeding of intresten ten voordele van de klant met zich meebrengen.
  5. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht worden toegestuurd bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de klant geacht de goederen onvoorwaardelijk te aanvaarden.
  6. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Ikfilmje (te wijten aan technische, meteorologische ... problemen) of andere uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding opbrengen.
  7. Het gemonteerd beeldmateriaal blijft een subjectief product dat de opdrachtgever nooit kan gebruiken als reden voor niet-betaling.
  8. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam vallen volledig ten laste van de klant.
  9. Ikfilmje zal alle in bruikleen gegeven dragers met alle zorg behandelen en bewaren. Indien door omstandigheden buiten onze wil de dragers toch beschadiging zouden oplopen kan de klant hiervoor géén schadevergoeding eisen.
  10. In geval van betwisting is de rechtbank van Brugge uitsluitend bevoegd.